Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Spowodowanie wypadku lub kolizji zawsze wiąże się z ryzykiem obciążenia kosztami. Nawet jeśli sprawca posiada ubezpieczenie OC, z którego zostanie wypłacone odszkodowanie na rzecz ofiary, zakład ubezpieczeniowy może zażądać zwrotu kosztów. Co więcej, nie chodzi tu jedynie o jednorazowo wypłaconą kwotę, lecz także koszty, które powstały nawet po kilku latach od czasu kolizji np. koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego, odsetki czy koszty postępowania sądowego. Oto czym jest regres ubezpieczeniowy i w jaki sposób go uniknąć.

Regres ubezpieczeniowy -  co to takiego?

Regres ubezpieczeniowy to prawo przysługujące firmom ubezpieczeniowym i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Polega ono na wysunięciu roszczenia do sprawcy kolizji czy wypadku o zwrot części lub całej kwoty odszkodowania wypłaconego ofierze przez zakład ubezpieczeń w trakcie likwidacji szkody. Sytuacje, w których ubezpieczyciel może skorzystać z tego prawa, są uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Regres ubezpieczeniowy stosowany jest w przypadkach, kiedy kierujący pojazdem w stopniu rażącym przyczynił się do powstania wypadku lub kolizji. Można wymienić tu m.in. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, celowe i umyślne wyrządzenie szkody, ucieczka z miejsca zdarzenia, brak uprawnień do kierowania pojazdem, który uczestniczył w wypadku czy też spowodowanie kolizji kradzionym autem. Wyróżnia się dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego: typowy, kiedy sprawcą szkody jest osoba trzecia i nietypowy, kiedy sprawcą szkody jest ubezpieczający.

Co robić, aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność na drodze, przestrzegać podstawowych zasad korzystania z pojazdu, nie prowadzić samochodu bez odpowiednich uprawnień lub pod wpływem alkoholu. Bardzo istotne jest również posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel lub UFG może zażądać regresu również w przypadku drobnych kolizji jak np. szkody parkingowe. W takiej sytuacji sprawca powinien pozostać na miejscu zdarzenia lub zrobić wszystko, aby ułatwić kierowcy uszkodzonego pojazdu bezpośredni kontakt, np. pozostawić swój numer telefonu. Następnie należy zgromadzić materiał dowodowy potwierdzający okoliczności zdarzenia. Pomocne w odwołaniu się do wezwania zapłaty będą nagrania z monitoringu czy relacje świadków.