Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Zostałeś poszkodowany w wyniku kolizji lub wypadku drogowego? Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy powinno wypłacić ci odszkodowanie. Oczywiście w takich sytuacjach czas jest na wagę złota i jako poszkodowany masz prawo oczekiwać wypłaty środków w jak najkrótszym terminie. Ile czasu ma Towarzystwo Ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowania? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Termin wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Czas, w którym ubezpieczyciel ma spełnić świadczenia na rzecz poszkodowanego, określony jest w Kodeksie Cywilnym czy też w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku odszkodowania z OC ubezpieczyciel sprawcy wypadku powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie przez osobę uprawnioną lub poszkodowaną.

Aby uzyskać odszkodowanie jak najszybciej, należy upewnić się, że ubezpieczyciel posiada wszelką wymaganą do wypłaty środków dokumentację. Zalicza się do niej m.in. dyspozycję wypłaty świadczeń zawierającą numer szkody, imię, nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do odbioru pieniędzy, numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota, pełną nazwę banku oraz oświadczenie o podatku VAT.

Jakie mogą być przyczyny opóźnień w wypłacie odszkodowań?

Istnieją przypadki, w których wypłata odszkodowania w ciągu 30 dni nie jest możliwa. Chodzi tu głównie o sytuacje, w których kwestia ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela nie jest do końca jasna. W takim przypadku poszkodowany powinien otrzymać swoją należność w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie okoliczności zdarzenia stało się możliwe. Nie powinno to jednak nastąpić później niż w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Kolejnym przypadkiem opóźnień jest trwające postępowanie karne lub cywilne, od którego ma zależeć wysokość odszkodowania bądź kwestia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli jednak twoje roszczenie nie może zostać rozpatrzone w ustawowym terminie 30 dni, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wysłania ci pisemnego powiadomienia wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. Ubezpieczyciel powinien również wypłacić ci część odszkodowania, która jest bezsporna.